Reglement

Reglement

1. Algemeen

Bizzgames wordt georganiseerd door BitPress Educatie B.V. (hierna te noemen BitPress), gevestigd te Tilburg.

2. Doelgroep

Bizzgames is ontwikkeld voor leerlingen en studenten. Deelnemers kunnen zijn leerlingen of studenten, zijnde teams van maximaal 4 personen, die een opleiding volgen in het secundair of hoger onderwijs. Deelnemers moeten middels een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling kunnen aantonen, dat zij leerlingen of studenten zijn. Deelnemers die niet voldoen aan dit profiel hebben geen recht op deelname. BitPress behoudt zich het recht voor deelnemers of inschrijvingen te weigeren.

3. Inschrijving

Deelname aan Bizzgames is op basis van een licentie voor teams van maximaal 4 leerlingen of studenten voor scholen in het secundair of hoger onderwijs. Voor grote aantallen deelnemers worden tevens stukslicenties aangeboden. Na betaling ontvangt de klant een inlognummer en wachtwoord, waarmee toegang tot het docentengedeelte van de Bizzgames-site kan worden verkregen. Wijzigingen in de inschrijfgegevens dienen binnen vijf dagen na betaling of inschrijving of ontvangst van inlogcodes schriftelijk te worden medegedeeld aan BitPress Educatie B.V. . Op het docentengedeelte van de site kunnen door de klant de inlognummers en wachtwoorden voor de ingeschreven teams worden opgevraagd. Hiermee kunnen de teams de teamgegevens opgeven via de Bizzgames spelsite. Gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld.

4. Gegevens

BitPress verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de gegevens van docenten en deelnemers. BitPress voldoet aan alle eisen van de geldende wetgeving op privacy gebied. Er worden niet meer persoonsgerelateerde gegevens gevraagd dan noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van Bizzgames. Deze gegevens worden ook uitsluitend gebruikt binnen de simulatie voor zolang als deze hiervoor nodig zijn.

5. Aanvaarding reglement

Mocht de klant alsnog besluiten om niet aan Bizzgames deel te nemen, dan dient dit binnen vijf dagen na betaling of verzending door BitPress van de bevestiging van de inschrijving of verzending van de inlogcodes, schriftelijk aan BitPress te worden medegedeeld. In dit geval zal 35 euro administratiekosten excl. BTW in rekening worden gebracht. Na de hiervoor genoemde termijn van vijf dagen wordt de deelnemer geacht het reglement te hebben aanvaard.

6. Opheffing van een inschrijving

BitPress kan te allen tijde, indien daarvoor gegronde redenen bestaan, een inschrijving annuleren. Daarmee wordt de deelname beëindigd en vervallen alle daaraan verbonden rechten.

7. Helpdesk

Indien deelnemers vragen hebben die niet worden beantwoord in de Frequently Asked Questions-lijst, kunnen zij een e-mail verzenden naar de helpdesk: helpdesk@bizzgames.nl. Docenten kunnen de docenten helpdesk raadplegen via docenten@bizzgames.nl. BitPress doet haar uiterste best om binnen 1 werkdag een antwoord te verzenden. BitPress kan echter onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

8. Rangschikking

Iedere deelnemer begint vanuit een gelijke uitgangspositie. In de Bizzgames zijn geen prijzen te winnen.

9. Beslissingen

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig overbrengen van zijn beslissingen. Het uitprinten of anderszins bewaren van de beslissingen dient de deelnemer voorafgaand aan het doorzenden te doen. De organisatie kan geen rekening houden met het verlies van materiaal of vertraging in de toezending. Wanneer de antwoorden te laat zijn verzonden, volgt een door de computer gegenereerde beslissing. Over de gegeven resultaten is geen enkele discussie mogelijk.

10. Verandering concept en verantwoordelijkheid

BitPress is de eigenaar en organisator van de Bizzgames en daarmee verantwoordelijk voor het reglement en de uitleg van de spelregels. BitPress behoudt zich het recht voor om de Bizzgames het reglement of andere details te wijzigen. Wijzigingen worden aan de deelnemer medegedeeld via de website van Bizzgames of per e-mail. De wijze van uitleg en toepassing van dit reglement door BitPress is voor de deelnemer bindend. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat Bizzgames een simulatie is. BitPress kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele toepassing van competitie-ervaring in de praktijk. BitPress heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Bizzgames zonder problemen te laten verlopen. Mocht desondanks Bizzgames tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden dan ontslaat de deelnemer BitPress van alle verantwoordelijkheid en ziet derhalve af van iedere actie tot schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Bizzgames, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering jegens BitPress en de bij de ontwikkeling en uitvoering betrokken personen, instellingen, partners, sponsoren, leveranciers en medewerkers van BitPress.

11. Software

BitPress en de bij de ontwikkeling van de software en documentatie betrokken personen en instellingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke direct of indirecte gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze software en het in werkelijkheid toepassen van de aangeboden informatie en wenken. Alle rechten op de Bizzgames zijn voorbehouden. Het is zonder schriftelijke toestemming van BitPress niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de competitie en bijbehorende documentatie zoals het competitieboek, praktische opdrachten, docentenhandleiding en overige documentatie, dan wel een gedeelte daarvan te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

12. Communicatie

Alle communicatie betreffende Bizzgames en alles wat hiermee te maken heeft verloopt per e-mail naar de helpdesk of BitPress. Deelnemers dienen de overige betrokkenen niet rechtstreeks te benaderen met vragen en/of opmerkingen die met de competitie te maken hebben.
De organisatie van Bizzgames en de hierbij betrokken partners zijn niet verantwoordelijk voor de berichten die door anderen geplaatst worden in de inbox/forum of de mogelijke gevolgen hiervan. Op de berichten in de inbox/forum zijn de Nederlandse wetgeving en gangbare normen en waarden van toepassing. Iedere deelnemer die een bericht plaatst in de inbox/forum, wordt geacht met respect voor anderen te communiceren. Mochten er berichten zijn die als aanstootgevend worden ervaren, stuur dan een e-mail naar de helpdesk. Berichten die beledigend kunnen zijn voor anderen, kunnen direct leiden tot uitsluiting van deelname aan de game. De docent en schoolleiding zullen hierover worden geïnformeerd.

13. Klachten

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij BitPress Educatie B.V. Donker Curtiusstraat 7-106, 1051 JL te Amsterdam of via e-mail aan docenten@bizzgames.nl.

14. Testaccounts

Testaccounts mogen enkel door docenten worden gebruikt om de simulaties uit te testen ter ondersteuning van het koopproces of het gebruik op school. Het is, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BitPress Educatie B.V., verboden testaccounts te gebruiken voor andere doeleinden, waaronder ook commerciële doeleinden, op straffe van een direct opeisbare boete van 835 euro exclusief BTW.

15. Overig

In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist BitPress Educatie B.V..