Reglement

Reglement

1. Algemeen

Bizzgames is de verzamelnaam voor alle serious games en simulaties ontwikkeld en uitgegeven door BitPress Educatie B.V. (hierna te noemen BitPress), gevestigd te Tilburg.

2. Inschrijving

Na betaling ontvangt de klant een inlognummer en wachtwoord, waarmee toegang tot het klantmodule van de Bizzgames-site kan worden verkregen. Wijzigingen in de inschrijfgegevens dienen binnen vijf dagen na betaling of inschrijving of ontvangst van inlogcodes schriftelijk te worden medegedeeld aan BitPress Educatie B.V. . In de klantmodule kan door de klant de inlognummers en wachtwoorden voor de ingeschreven teams/deelnemers worden opgevraagd. Hiermee kunnen de deelnemers de deelnemergegevens opgeven via de Bizzgames spelsite. Gegevens dienen naar waarheid te worden ingevuld.

3. Gegevens

BitPress gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en houdt zich dan ook aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG). Er worden niet meer persoonsgerelateerde gegevens gevraagd dan noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van Bizzgames. Deze gegevens worden ook uitsluitend gebruikt binnen de simulatie voor zolang als deze hiervoor nodig zijn. De gegevens worden niet gedeeld met derden. Het is BitPress toegestaan foto's, film- of ander beeld- en geluidsmateriaal van deelnemers op locatie, openbaar te maken. Dit materiaal kan gebruikt worden voor marketingdoeleinden. BitPress zal hiervoor te allen tijde mondelinge of schriftelijke toestemming vragen.

4. Aanvaarding reglement

Mocht de klant alsnog besluiten om niet aan Bizzgames deel te nemen, dan dient dit binnen vijf dagen na betaling of verzending door BitPress van de bevestiging van de inschrijving of verzending van de inlogcodes, schriftelijk aan BitPress te worden medegedeeld. In dit geval zal 35 euro administratiekosten excl. BTW in rekening worden gebracht. Na de hiervoor genoemde termijn van vijf dagen wordt de deelnemer geacht het reglement te hebben aanvaard.

5. Opheffing van een inschrijving

BitPress kan te allen tijde, indien daarvoor gegronde redenen bestaan, een inschrijving annuleren. Daarmee wordt de deelname beëindigd en vervallen alle daaraan verbonden rechten.

6. Helpdesk

Indien deelnemers vragen hebben die niet worden beantwoord in de Frequently Asked Questions-lijst, kunnen zij een e-mail verzenden naar de helpdesk: helpdesk@bizzgames.nl. BitPress doet haar uiterste best om binnen 1 werkdag een antwoord te verzenden. BitPress kan echter onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

7. Rangschikking

Iedere deelnemer begint vanuit een gelijke uitgangspositie. In de Bizzgames zijn geen prijzen te winnen.

8. Beslissingen

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig overbrengen van zijn beslissingen. Het uitprinten of anderszins bewaren van de beslissingen dient de deelnemer voorafgaand aan het doorzenden te doen. De organisatie kan geen rekening houden met het verlies van materiaal of vertraging in de toezending. Wanneer de antwoorden te laat zijn verzonden, volgt een door de computer gegenereerde beslissing. Over de gegeven resultaten is geen enkele discussie mogelijk.

9. Disclaimer

BitPress is de eigenaar en organisator van de Bizzgames en daarmee verantwoordelijk voor het reglement en de uitleg van de spelregels. BitPress behoudt zich het recht voor om de Bizzgames het reglement of andere details te wijzigen. Wijzigingen worden aan de deelnemer medegedeeld via de website van Bizzgames of per e-mail. De wijze van uitleg en toepassing van dit reglement door BitPress is voor de deelnemer bindend. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat Bizzgames een simulatie is. BitPress kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele toepassing van competitie-ervaring in de praktijk.

BitPress heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Bizzgames zonder problemen te laten verlopen. Mocht desondanks Bizzgames tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden dan ontslaat de deelnemer BitPress van alle verantwoordelijkheid en ziet derhalve af van iedere actie tot schadevergoeding. BitPress accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten en/of ontbrekende (delen van) informatie van derden. BitPress en de bij de ontwikkeling van de software en documentatie betrokken personen en instellingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke direct of indirecte gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze software en het in werkelijkheid toepassen van de aangeboden informatie en wenken. Met betrekking tot de deelname aan de Bizzgames, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering jegens BitPress en de bij de ontwikkeling en uitvoering betrokken personen, instellingen, partijen en medewerkers van BitPress.

10. Software en inhoud

Alle rechten op de Bizzgames zijn voorbehouden. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (o.a. teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsfragmenten, downloadable bestanden, etc.), is eigendom van BitPress Educatie B.V., tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag alleen worden gebruikt binnen Bizzgames en uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BitPress Educatie B.V..

Het is zonder schriftelijke toestemming van BitPress niet toegestaan de software, de internetsite of de inhoud van de competitie en bijbehorende documentatie zoals het competitieboek, opdrachten, handleidingen en overige documentatie, dan wel een gedeelte daarvan te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

11. Communicatie

Alle communicatie betreffende Bizzgames en alles wat hiermee te maken heeft verloopt per e-mail naar de helpdesk of BitPress. De organisatie van Bizzgames en de hierbij betrokken partners zijn niet verantwoordelijk voor de berichten die door anderen geplaatst worden in de inbox/forum of de mogelijke gevolgen hiervan. Op de berichten in de inbox/forum zijn de Nederlandse wetgeving en gangbare normen en waarden van toepassing. Iedere deelnemer die een bericht plaatst in de inbox/forum, wordt geacht met respect voor anderen te communiceren. Mochten er berichten zijn die als aanstootgevend worden ervaren, stuur dan een e-mail naar de helpdesk. Berichten die beledigend kunnen zijn voor anderen, kunnen direct leiden tot uitsluiting van deelname aan de game. De klant zal hierover worden geïnformeerd.

12. Klachten

Klachten kunt u schriftelijk indienen bij BitPress Educatie B.V. Coppelstockstraat 50-A, 1056 XM te Amsterdam of via e-mail aan info@bizzgames.nl.

13. Testaccounts

Testaccounts mogen enkel door klanten worden gebruikt om de simulaties uit te testen ter ondersteuning van het koopproces of het gebruik. Het is, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BitPress Educatie B.V., verboden testaccounts te gebruiken voor andere doeleinden, waaronder ook commerciële doeleinden, op straffe van een direct opeisbare boete van 835 euro exclusief BTW.

14. Overig

In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist BitPress Educatie B.V..