Privacyverklaring klanten

25-05-2018

Wat is Bizzgames?
Bizzgames is de verzamelnaam voor alle serious games en simulaties ontwikkeld en uitgegeven door BitPress Educatie B.V. Bizzgames worden ingezet in het primaire proces van het Middelbaar en het Hoger Onderwijs, Bedrijfsleven, Non-profit en Zorg.

Gegevensbescherming
Bizzgames gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en houdt zich dan ook aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG).

Wat is het doel van registratie van uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden in Bizzgames geregistreerd met het doel u identificeerbaar te maken als klant die gebruikt maakt van Bizzgames. De Bizzgames helpdesk kan aan de hand van uw registratiegegevens zien dat u klant bent en één of meer Bizzgames gebruikt. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de Bizzgames dienstverlening en u te begeleiden als klant bij het inzetten van Bizzgames. Met behulp van uw persoonsgegevens vindt tevens facturatie plaats voor de Bizzgames dienstverlening.

Hoe komt u in de gegevensbestanden van Bizzgames terecht?
Uw persoonsgegevens in Bizzgames worden vastgelegd doordat u zichzelf registreert of dat, in onderling overleg, de Bizzgames helpdesk dit voor u doet.

Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
Bij registratie in Bizzgames worden de volgende klantgegevens vastgelegd: naam van organisatie, vestigingsland, postadres, factuuradres, telefoon, geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en privé telefoon.
De door u verstrekte gegevens worden geautomatiseerd verwerkt. Verwijderen of aanpassen van uw gegevens vindt uitsluitend plaats op uw verzoek, telefonisch of via e-mail.

Wie maken gebruik van uw gegevens?
Uw persoonsgegevens in Bizzgames worden uitsluitend gebruikt voor het informeren en begeleiden tijdens het gebruik van Bizzgames. De gegevens worden niet gedeeld met derden.

Waarvoor kunt u worden benaderd?
Door uw vermelding in Bizzgames kan eventueel contact met u worden opgenomen door de Bizzgames helpdesk of door medewerkers van BitPress Educatie.

Voordelen
Uw registratie in Bizzgames geeft u toegang tot de communicatiemogelijkheden binnen de Bizzgame waaraan u deelneemt. De Bizzgames helpdesk biedt begeleiding bij het gebruik van Bizzgames op de momenten dat u ondersteuning vraagt of nodig heeft.

Toestemming
Met uw registratie in Bizzgames geeft u aan dat u door de Bizzgames helpdesk mag worden benaderd. In het kader van de AVG dient u voor registratie toestemming te geven. Uitsluitend met uw toestemming kunt u in Bizzgames worden geregistreerd. Op de inschrijvingspagina in Bizzgames kunt u de toestemming regelen. Indien u registratie weigert, dan kunt u geen klant worden van Bizzgames.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en kopie
U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien en corrigeren via de inschrijvingspagina of via de helpdesk. Heeft u geen toegang tot uw inschrijvingspagina, wilt u de gegevens verwijderen of wilt u een kopie van uw gegevens ontvangen, neem dan contact op met de helpdesk van Bizzgames (zie onder Contact).

Bewaartermijn van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard gedurende het (school)jaar dat u deelneemt aan Bizzgames. Aan het einde van het desbetreffende (school)jaar worden alle persoonsgegevens van klanten nog 7 jaar bewaard. Dit als gevolg van de wettelijke verplichting voor BitPress Educatie om de (financiële) administratie minimaal 7 jaar te bewaren

Beveiliging
Bizzgames heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde kennisneming en verlies. Websites zijn zo veel mogelijk beveiligd met een beveiligingscertificaat. Uw persoonsgegevens worden beveiligd met een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord.

Wijzigingen
Bizzgames behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van het privacy beleid.

Klachtrecht Bizzgames
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met de helpdesk van Bizzgames (zie onder Contact).

Klachtrecht Autoriteit Persoonsgegevens
Als u niet tevreden bent over de reactie, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor een formulier invullen op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact
Voor vragen naar aanleiding van het privacy beleid kunt u contact opnemen met de Bizzgames helpdesk:

BitPress Educatie BV
Coppelstockstraat 50-A
1056 XM Amsterdam
+31 (0)20-7702265
helpdesk@bizzgames.nl