Disclaimer Bizzgames

Disclaimer

Bizzgames wordt georganiseerd door BitPress Educatie B.V. (hierna te noemen BitPress), gevestigd te Tilburg.

Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (o.a. teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsfragmenten, downloadable bestanden, etc.), is eigendom van BitPress Educatie B.V., tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag alleen worden gebruikt binnen Bizzgames en uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de deelnemer. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BitPress Educatie B.V.

BitPress accepteert geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie en/of ontbrekende informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BitPress kan op elk moment besluiten om de site van Bizzgames te wijzigen. BitPress accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten en/of ontbrekende (delen van) informatie van derden. BitPress is niet verantwoordelijk voor schade bij deelnemers die ontstaan is door onvoldoende beveiliging aan zijn/haar kant.

BitPress en/of haar directie en/of haar medewerkers en/of bij BitPress betrokken derden is (zijn) onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige schade en/of verlies die veroorzaakt is door het in de praktijk gebruiken van informatie die aangeboden is op de site van Bizzgames.

Deelnemers aan Bizzgames hebben gedurende het schooljaar waarin de licentie is aangeschaft toegang tot de helpdesk en spelleiding per e-mail.

E-mail deelnemers: helpdesk@bizzgames.nl
E-mail klanten/trainers/docenten: info@bizzgames.nl