Wereldhandelsspel

Leerdoelstellingen Wereldhandelsspel

Het thema wereldhandel komt binnen het Voortgezet Onderwijs aan de orde bij het leergebied Mens & Maatschappij in de onderbouw. Ook komt het thema terug in het profiel Economie & Maatschappij in de tweede fase. Het is een belangrijk onderdeel van de lesstof voor de vakken economie en aardrijkskunde en komt tevens aan bod bij maatschappijleer. In het mbo niveau 3 en 4 is het inzetbaar als project burgerschapseducatie. Het sluit prima aan bij kerntaak 3 en 5 uit het brondocument 'Leren, loopbaan en Burgerschap.'

Scholen wordt steeds meer ruimte geboden om te werken aan projecten, waarin de nadruk ligt op het leren van maatschappelijk relevante zaken, het aanbieden van vakken in samenhang, het leren van sociale vaardigheden en zelfstandig en actief leren. Vooral in de onderbouw havo/vwo kan het Wereldhandelsspel als modulair inzetbare webbased educatieve content worden ingezet. Het digitale Wereldhandelsspel kan uitstekend ingezet worden in de ruimte die scholen wordt geboden om te werken aan (vakoverstijgende) projecten, waarin de nadruk ligt op het leren van maatschappelijk relevante zaken, het aanbieden van vakken in samenhang, het leren van sociale vaardigheden (o.a. handelsdeals sluiten) en zelfstandig en actief leren.

Uw leerlingen krijgen met het Wereldhandelsspel inzicht in mondiale economische en politieke (machts)verhoudingen en de gevolgen daarvan voor ontwikkelingslanden. De kennis van jongeren over en hun betrokkenheid bij wereldhandelsvraagstukken wordt hiermee vergroot. Ook zal het een ruimer draagvlak brengen voor een gezond internationaal economisch beleid dat zowel oog heeft voor eigenbelang/korte termijn, alsook voor andere belangen/lange termijn (milieubelang, derde wereld belang, etcetera). Hierbij staan objectieve informatie en de bestaande leerdoelen in het onderwijs centraal.

Hier kunt u zich inschrijven of een testaccount aanvragen.Wereldhandelsspel wereldkaart

Basisversie (havo/vwo onderbouw, vmbo4 GT, mbo-4 jaar 3)

De Basisversie is een oriëntatie op wereldhandel en globalisering. Hierbij worden de volgende begrippen geïntroduceerd: internationale handel, levensverwachting, onderwijspeil, BNP, inkomensgelijkheid, consumptie van goederen en diensten, mondiale voetafdruk en millenniumdoelen.

Het Wereldhandelsspel sluit aan bij de programmering voor de nieuwe onderbouw, die wordt bepaald door ideeën over de ontwikkeling van leerlingen tussen 12 en 14 jaar. Trefwoorden daarvoor zijn: maatschappelijk relevante zaken leren, sociale vaardigheden oefenen, samenhangen leren zien, je oriënteren op leren en werken en lijnen naar de toekomst leren zien. Het thema wereldhandel komt aan de orde bij het leergebied Mens & Maatschappij. Daarin staat de persoonlijke betrokkenheid van leerlingen centraal: op zichzelf, op ontwikkelingen in de wereld en op ontwikkelingen in het verleden. Met het wereldhandelsspel kan invulling worden gegeven aan kerndoel 51:  De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.

De nieuwe onderbouw geeft scholen meer ruimte en vrijheid het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. U kunt kiezen vakken in meerdere of mindere mate te integreren. Met het Wereldhandelsspel kan daar voor het leergebied Mens & Maatschappij op worden ingespeeld. In die zin past het spel zeer goed in de nieuwe onderbouw. Naast het betrekken van meerdere vakken bij het Wereldhandelsspel heeft het spel, in aansluiting op de nieuwe onderbouw dan ook vaardigheden in zich, zoals onderhandelen, samenwerken, presenteren, etcetera. Richtlijn voor het derde leerjaar havo/vwo zijn de ‘oude’ kerndoelen (kerndoelen basisvorming 1998-2003). Het Wereldhandelsspel sluit goed aan op het domein ‘Internationale Ontwikkelingen’ voor het vak economie. Diverse kerndoelen binnen dit domein hangen samen met kerndoelen voor aardrijkskunde en geschiedenis. Het Wereldhandelsspel leent zich bij uitstek voor het leren van economie in samenhang.Wereldhandelsspel handdruk

Plusversie (havo/vwo bovenbouw, mbo-4 jaar 4)

In de Plusversie gaan de theorie en de opdrachten van het leerwerkboek dieper in deze lesstof. Dit komt ook tot uiting in het spel zelf, waarbij meer de nadruk ligt op de onderlinge verbanden tussen bovengenoemde begrippen. Het leren van economie in samenhang vormt de basis voor het profiel Economie & maatschappij in de tweede fase. De inhoud van het Wereldhandelsspel sluit goed aan op dit profiel, waarbinnen economie een verplicht hoofdvak is en aardrijkskunde en maatschappijleer profielkeuzevakken zijn. Scholen krijgen meer ruimte om bijvoorbeeld te kiezen voor een project over Wereldhandel, Afrika en schulden. In de tweede fase kan het Wereldhandelsspel worden ingezet naast de reguliere lessen. Het Wereldhandelsspel kan in de tweede fase in ieder geval als praktische opdracht of voor het profielwerkstuk worden gebruikt. Voor de tweede fase zien wij het Wereldhandelsspel aanvullend op het curriculum. In het mbo niveau 3 en 4 is het Wereldhandelsspel inzetbaar als project burgerschapseducatie. Het sluit prima aan bij kerntaak 3 en 5 uit het brondocument 'Leren, loopbaan en Burgerschap.'

Benieuwd of het Wereldhandelsspel ook iets voor uw klas is? Vraag dan een testaccount aan via: docenten@bizzgames.nl of 020-7702265 (tijdens kantooruren).

Lees ook: Wereldhandelsspel, In de klas, Inschrijven of een testaccount aanvragen