De werkvorm is in de vorm van een duidelijke gestructureerde opdracht reeds geformuleerd. Het is in feite een gesloten opdracht met veel ruimte voor de ontwikkeling van vaardigheden in de uitvoering. Ook kunt u de competitie inzetten voor probleemgestuurd onderwijs (PGO) of project onderwijs (PO), waarbij reeds behandelde stof wordt toegepast of leerstof wordt behandeld die nog niet in de klas aan bod is geweest.

Activerende werkvorm

De opzet van de werkvorm is modulair, zodat u zelf kunt bepalen welke invulling voor uw klas geschikt is. Voor een puur bedrijfseconomische richting zal de nadruk bijvoorbeeld meer gelegd kunnen worden op de berekeningen. U kunt daarbij de extra deelopdrachten, zoals die staan op de site bij het tabblad Opdrachten, integraal overnemen in uw lesprogramma. Maar u kunt ook een keuze maken uit het aangebodene en op eenvoudige wijze de beoordelingscriteria hierop aanpassen. U kunt zelfs delen van de opdracht weglaten en deze aanvullen met een eigen opdracht.

Let op, dat u ook in dit geval de beoordelingscriteria aanpast voordat u de opdracht uitreikt.

Praktische opdracht

Bij praktische opdrachten komen kennis, inzicht en vakspecifieke werkwijzen en vaardigheden aan de orde, maar ook algemene vaardigheden kunnen er zinvol in betrokken worden. Praktische opdrachten zijn naast een goede oefenvorm ook een geschikte toetsvorm van competenties. Een substantieel onderdeel van de praktische opdracht betreft de verslaglegging van de activiteiten per ronde, de evaluatie van het proces en de presentatie van de werkzaamheden in het opzet eindverslag of tijdens een mondelinge presentatie.

Er is tevens een grote rol weggelegd voor het oplossen van problemen als strategische competentie. Het oplossingsproces is opgebouwd uit de fasen: oriëntatie, analyse, planning, uitwerking, controle en evaluatie. Dit proces is geheel in het spel verweven. Bizzgames is hiermee ook een prima deelproef en zeer geschikt om het competentiegerichte onderwijs vorm te geven.

Beoordeling

Bij de beoordeling gaat het in essentie om de volgende stappen:

  • het bepalen van de aspecten waarop leerlingen beoordeeld worden (vaardigheden en vakinhoud),
  • zonodig een nadere concretisering van die aspecten,
  • een beoordelingsschaal maken,
  • eventueel de wegingsfactoren van elk aspect bepalen,
  • de omrekeningstabel uitschrijven.

Bij de beoordeling wordt gelet op de inzet en de kwaliteit van het werk. Het gaat om de inhoud (het resultaat) en het proces. U kunt naar eigen inzicht besluiten hoe u de competitie als praktische opdracht inzet in het lesprogramma en welke invulling voor uw klas geschikt is. Afhankelijk van deze invulling kan Bizzgames meetellen als schriftelijke overhoring, proefwerk, volledige praktische opdracht, geïntegreerde proef of sectorwerkstuk.

De extra deelopdrachten staan in een apart document bij het tabblad Opdrachten in de docentenmodule. In het document Extra deelopdrachten vindt u een uitgewerkt voorbeeld van het standaard beoordelingsmodel, waarin voor elke deelopdracht de beoordelingscriteria beschreven staan. Desgewenst kunnen de criteria en de verdeling van de punten op eenvoudige wijze door de docent worden aangepast. U kunt er ook voor kiezen om enkele specifieke opdrachten door de leerlingen individueel te laten uitvoeren, zodat tevens een individueel cijfer kan worden bepaald.

Tijdsbesteding